Hillclimb Schedule season 1946

Local time Your time
01 Jun
01 * Jun
Shelsley Walsh
Finished
23 Jun
23 * Jun
Prescott
Finished
28 Jul
28 * Jul
Prescott
Finished
31 Aug
31 * Aug
Craigantlet
Finished
22 Sep
22 * Sep
Prescott
Finished
05 Oct
05 * Oct
Shelsley Walsh
Finished